การตรวจยีนแพ้ยา   ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ความรู้ทางเภสัชวิทยา

แนวปฏิบัติทางเภสัชกรรมคลินิก สำหรับการตรวจลักษณะทางพันธุกรรม HLA-B*15:02 เพื่อประกอบการใชัยา carbamazepine ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564


แนวปฏิบัติทางเภสัชกรรมคลินิก สำหรับการตรวจลักษณะทางพันธุกรรม HLA-B*58:01 เพื่อประกอบการใชัยา allopurinol ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

หนังสือ

    ปรับปรุงใหม่
Video Clips

การแพ้ยา Carbamazepine และ Oxcarbazepine ในผู้ป่วยโรค Trigeminal neuralgia

อันตรายจากการแพ้ยา
อัลโลพูรินอล
(Allopurinol)
ชนิดรุนแรง

การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการศึกษาชีวสมมูลของยา

แนะนำสาขาวิชาเภสัชวิทยา

แนะนำสาขาวิชาเภสัชวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์


All are invited to attend the thesis defense examination entitled " An insight into the apoptosis-modulating effect of momordin Ic and its synergistic effect with chemotherapeutic drugs in bile duct cancer therapy.", which is going to be presented by Miss Preeyakan Malikrong, Master’s degree student, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University.
         This examination will be held on Friday, 30th June 2023, Time: 13.00-16.00 p.m. Room 530 (Netchaleaw Meeting Room) 5th floor, Preclinic Science Building 2, Faculty of Medicine, Khon Kaen University.

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครแพทย์ใช้ทุน รอบ 3 สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 สิงหาคม 2566

งานประชุมวิชาการ Pre-congress เภสัชพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก (Pharmacogenetics and its applications in clinical practice) ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเภสัชวิทยา
นางสาวรัตนาภรณ์ ใจดี นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัล Best Presentation Award
ในงาน การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "Frontier in precision medicine and targeted therapy"
โดย สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับหลักสูตรสหสาขาวิชาเภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 24 -26 พ.ค. 2566 ณ โรงแรม แรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเภสัชวิทยา
นายณัฐวุฒิ ไชยสุข นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัล Best Presentation Award
ในงาน การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "Frontier in precision medicine and targeted therapy"
โดย สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับหลักสูตรสหสาขาวิชาเภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 24 -26 พ.ค. 2566 ณ โรงแรม แรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ

สาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้จัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา
-->> ดูข่าวย้อนหลัง

สาขาวิชาเภสัชวิทยา ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-363-259 เบอร์ภายใน: 63259, 63148
Department of Pharmacology, 5th Floor, Preclinical sciences building 2, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
123 M.16 Mitraparb Road, Muang District, Khon Kaen, Thailand 40002, Tel: (66)43-363-259

Map

Copyright©2017. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. All Rights Reserved