ประกาศ ขยายเวลารับสมัครแพทย์ใช้ทุน รอบ 3 สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 สิงหาคม 2566
งานประชุมวิชาการ Pre-congress เภสัชพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก (Pharmacogenetics and its applications in clinical practice) ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเภสัชวิทยา
นางสาวรัตนาภรณ์ ใจดี นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัล Best Presentation Award
ในงาน การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "Frontier in precision medicine and targeted therapy"
โดย สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับหลักสูตรสหสาขาวิชาเภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 24 -26 พ.ค. 2566 ณ โรงแรม แรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเภสัชวิทยา
นายณัฐวุฒิ ไชยสุข นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัล Best Presentation Award
ในงาน การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "Frontier in precision medicine and targeted therapy"
โดย สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับหลักสูตรสหสาขาวิชาเภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 24 -26 พ.ค. 2566 ณ โรงแรม แรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ
สาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้จัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

การตรวจยีนแพ้ยา ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ความรู้ทางเภสัชวิทยา

แนวปฏิบัติทางเภสัชกรรมคลินิก สำหรับการตรวจลักษณะทางพันธุกรรม HLA-B*15:02 เพื่อประกอบการใชัยา carbamazepine ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564


แนวปฏิบัติทางเภสัชกรรมคลินิก สำหรับการตรวจลักษณะทางพันธุกรรม HLA-B*58:01 เพื่อประกอบการใชัยา allopurinol ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

หนังสือ

    ปรับปรุงใหม่

    ปรับปรุงใหม่

    ปรับปรุงใหม่
Video Clips

การแพ้ยา Carbamazepine และ Oxcarbazepine ในผู้ป่วยโรค Trigeminal neuralgia

อันตรายจากการแพ้ยา
อัลโลพูรินอล
(Allopurinol)
ชนิดรุนแรง

การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการศึกษาชีวสมมูลของยา

แนะนำสาขาวิชาเภสัชวิทยา

แนะนำสาขาวิชาเภสัชวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครแพทย์ใช้ทุน รอบ 3 สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 สิงหาคม 2566
 
งานประชุมวิชาการ Pre-congress เภสัชพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก (Pharmacogenetics and its applications in clinical practice) ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเภสัชวิทยา
นางสาวรัตนาภรณ์ ใจดี นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัล Best Presentation Award
ในงาน การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "Frontier in precision medicine and targeted therapy"
โดย สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับหลักสูตรสหสาขาวิชาเภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 24 -26 พ.ค. 2566 ณ โรงแรม แรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ
 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเภสัชวิทยา
นายณัฐวุฒิ ไชยสุข นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัล Best Presentation Award
ในงาน การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "Frontier in precision medicine and targeted therapy"
โดย สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับหลักสูตรสหสาขาวิชาเภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 24 -26 พ.ค. 2566 ณ โรงแรม แรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ
 
สาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้จัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา
 
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
All are invited to attend the proposal examination
Title "Inhibition of Metastasis by Ovalitenin A in Cholangiocarcinoma Cells"
Presented by Miss Putu Ririn Andreani, Master's degree in Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
May 19th, 2023, 9.00 AM - 11.00 PM
Room 5102, 1st Floor, Wechwichakarn building, Faculty of Medicine
-->> ดูข่าวย้อนหลัง

สาขาวิชาเภสัชวิทยา ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-363-259 เบอร์ภายใน: 63259, 63148
Department of Pharmacology, 5th Floor, Preclinical sciences building 2, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
123 M.16 Mitraparb Road, Muang District, Khon Kaen, Thailand 40002, Tel: (66)43-363-259

Map

Copyright©2017. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. All Rights Reserved