ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
 
ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 21 มกราคม 2565
โดยมี ผศ.ปณต ตั้งสุจริต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) สาขาเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2565 สมัคร Online ได้ที่ http://gs.kku.ac.th
Congratulations! World Researchers by Elsevier BV, Stanford University
ศ. ดร.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับ 2,250 จาก 131,063 ในกลุ่มสาขา Pharmacology & Pharmacy
ความรู้ทางเภสัชวิทยา

แนวปฏิบัติทางเภสัชกรรมคลินิก สำหรับการตรวจลักษณะทางพันธุกรรม HLA-B*15:02 เพื่อประกอบการใชัยา carbamazepine ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564


แนวปฏิบัติทางเภสัชกรรมคลินิก สำหรับการตรวจลักษณะทางพันธุกรรม HLA-B*58:01 เพื่อประกอบการใชัยา allopurinol ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

หนังสือ

    ปรับปรุงใหม่

    ปรับปรุงใหม่

Video Clips

การแพ้ยา Carbamazepine และ Oxcarbazepine ในผู้ป่วยโรค Trigeminal neuralgia

อันตรายจากการแพ้ยา
อัลโลพูรินอล
(Allopurinol)
ชนิดรุนแรง

การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการศึกษาชีวสมมูลของยา

แนะนำภาควิชาเภสัชวิทยา

แนะนำภาควิชาเภสัชวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 21 มกราคม 2565
โดยมี ผศ.ปณต ตั้งสุจริต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) สาขาเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2565 สมัคร Online ได้ที่ http://gs.kku.ac.th

Congratulations! World Researchers by Elsevier BV, Stanford University
ศ. ดร.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับ 2,250 จาก 131,063 ในกลุ่มสาขา Pharmacology & Pharmacy
 
ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในหัวข้อเรื่อง Effect of Moringaoleifera leaves extract on streptozotocin-induced diabetic nephropathy in rats
ในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
Onsite: ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Online: Zoom Meeting ID: 934 3398 5060 Passcode: 994877

ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน (รอบ 2)
ประจำปีการศึกษา 2564 (งบประมาณ 2565) จำนวน 1 อัตรา
บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2565
สนใจติดต่อ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043363259
หรือ Email รศ.พญ.สุดา วรรณประสาท sudvan@kku.ac.th
พญ.สุชากานต์ โรจน์สราญรมย์ suchro@kku.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์"
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่่ 10 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://kku.world/369x9
-->> ดูข่าวย้อนหลัง

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-348-397, 043-363-259
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, KKU, 123 M.16 Mitraparb Road, Muang District, Khon Kaen, Thailand 40002, Tel: (66)43-348-397, (66)43-363-259
Copyright©2017. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. All Rights Reserved
Map