ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวพุทธพร แก้วมีศรี นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในหัวข้อเรื่อง Antimetastatic Mechanisms of Cucurbitacin B against Human Cholangiocarcinoma Cells
ในวันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
Online: Zoom Meeting ID: 979 505 7579 Passcode: 9922
หนังสือเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 3 ฉบับปรับปรุงใหม่
ความรู้ทางเภสัชวิทยา

แนวปฏิบัติทางเภสัชกรรมคลินิก สำหรับการตรวจลักษณะทางพันธุกรรม HLA-B*15:02 เพื่อประกอบการใชัยา carbamazepine ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564


แนวปฏิบัติทางเภสัชกรรมคลินิก สำหรับการตรวจลักษณะทางพันธุกรรม HLA-B*58:01 เพื่อประกอบการใชัยา allopurinol ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

หนังสือ

    ปรับปรุงใหม่

    ปรับปรุงใหม่

    ปรับปรุงใหม่
Video Clips

การแพ้ยา Carbamazepine และ Oxcarbazepine ในผู้ป่วยโรค Trigeminal neuralgia

อันตรายจากการแพ้ยา
อัลโลพูรินอล
(Allopurinol)
ชนิดรุนแรง

การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการศึกษาชีวสมมูลของยา

แนะนำสาขาวิชาเภสัชวิทยา

แนะนำสาขาวิชาเภสัชวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวพุทธพร แก้วมีศรี นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในหัวข้อเรื่อง Antimetastatic Mechanisms of Cucurbitacin B against Human Cholangiocarcinoma Cells
ในวันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
Online: Zoom Meeting ID: 979 505 7579 Passcode: 9922

หนังสือเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 3 ฉบับปรับปรุงใหม่

ขอเชิญผู้สนเข้ารับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อเรื่อง
"Pharmacogenetics of severe cutaneous adverse reactions induced by antibiotic drugs in a Thai population."
โดย นางสาวพรรษกร วัฒนชัย นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 9:00-12:00 น.
Onsite: ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Online: Zoom Meeting ID: 985 5212 5625 Passcode: 734804

ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวพัชรินทร์ สิงห์ดำ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา "ระดับดีเด่น แบบโปสเตอร์"
ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23 (ออนไลน์) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา ภาคต้น รอบที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) สาขาเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2565 สมัคร Online ได้ที่ http://gs.kku.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทญา นาคคำ
เนื่องในโอกาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
-->> ดูข่าวย้อนหลัง

สาขาวิชาเภสัชวิทยา ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-363-148, 043-363-259
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
123 M.16 Mitraparb Road, Muang District, Khon Kaen, Thailand 40002, Tel: (66)43-363-148, (66)43-363-259

Map

Copyright©2017. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. All Rights Reserved