ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6


หนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ลำดับ 104, ไอดี 114  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของ น.ส.พุทธพร แก้วมีศรี นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
  ลำดับ 103, ไอดี 113  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง
"ชีวิตนี้... ลิขิตเอง"

โดย ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ลำดับ 102, ไอดี 115  ขอแสดงความยินดีกับ นาง สุพันทิพย์ ภูศรีโสม นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ที่ได้รับรางวัล "The best poster award" 
ในงานประชุม The 7th International Conference on Natural Products The Begining of Asian Wave.
ณ Hotel Hyundai, Gyeongju, Korea
October 18-20, 2018
  ลำดับ 101, ไอดี 112  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง
Immunotherapy against cancer; CAR-T cells, TCR, Universal killer cells
โดย ดร.คณิน ซาเหลา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 พ.ย. 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ลำดับ 100, ไอดี 111  งานวันไหว้ครู ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสดี ที่ 6 กันยายน 2561
  ลำดับ 99, ไอดี 105  ขอแสดงความยินดีกับ 
ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล ที่ไดัรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical research อายุ 40 ปี ขึ้นไป

ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 34 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
-->> ดูข่าวย้อนหลัง


ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-348397
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, KKU, 123 M.16 Mitraparb Road, Muang District, Khon Kaen, Thailand 40002, Tel/Fax: (66) 43-348397
Copyright©2017. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. All Rights Reserved