หนังสือแต่งโดยอาจารย์ประจำภาควิชาข่าวประชาสัมพันธ์
left,77,90  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง 
"Roles of drug/xenobiotic-responsive nuclear receptors in drug metabolism and liver toxicity"
by Prof. Kouichi Yoshinari
ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 14.00 - 16.00 น.
left,76,89  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ น.ส. กันยารัตน์ แข้โส ในวันศุกร์ ที่ 15 มิ.ย. 61 นี้ เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1502 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,75,88  *** รับสมัคร ภาคต้น รอบสอง***
ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครนักศึกษา ป.โท ป.เอก สาขาเภสัชวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
left,74,87  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเภสัชวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
left,73,86  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง
“Tissue-engineered larynx using 3D scaffold and stem cells”
โดย อ.ดร.ปรเมษฐ์ กลั่นฤทธิ์

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) อาคารปรีคลินิก ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,72,84  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.ทิฆัมพร อารีสินพิทักษ์ ในวันศุกร์ ที่ 16 มี.ค. 61 นี้

เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

left,71,85  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของ นางสุพันทิพย์ ภูศรีโสม นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ณ ห้องประชุม 5102  ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในวันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
left,70,83  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.จิระประภา ป้องหลง ในวันศุกร์ ที่ 2 มี.ค. 61 นี้

เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

left,69,82  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง
“Antibody Engineering”
โดย อ.ดร.ชลทิพย์ พิพัฒนาบูรณ์

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) อาคารปรีคลินิก ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-->> ดูข่าวย้อนหลัง


ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-348397
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, KKU, 123 M.16 Mitraparb Road, Muang District, Khon Kaen, Thailand 40002, Tel/Fax: (66) 43-348397
Copyright©2017. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. All Rights Reserved