ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
 

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 อัตรา
ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564
สนใจติดต่อ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043363259
หรือ Email
รศ.พญ.สุดา วรรณประสาท sudvan@kku.ac.th
พญ.สุชากานต์ โรจน์สราญรมย์ suchro@kku.ac.th

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวปราณิสา วงศ์เวียน นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
หัวข้อ "Pharmacogenetic Influencing to sildenafil treatment in pulmonary arterial hypertension"
ในวันจันทร์ ที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.สุดา วรรณประสาท เข้าพิธีมอบรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
ประเภทผลงาน Clinical research อายุ 40 ปี ขึ้นไป
จาก รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2564

ภาควิชาเภสัชวิทยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ
"Tyrosine–Chlorambucil Conjugates Facilitate Cellular Uptake through L-Type Amino Acid Transporter 1 (LAT1) in Human Breast Cancer Cell Line MCF-7"

โดย อ.ดร.ภก.พิมาน โภคาทรัพย์
ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุดา วรรณประสาท
ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
ประเภทผลงาน Clinical research อายุ 40 ปี ขึ้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.จินตนา สัตยาศัย
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ สาขาเภสัชวิทยา
ความรู้ทางเภสัชวิทยา

แนวปฏิบัติทางเภสัชกรรมคลินิก สำหรับการตรวจลักษณะทางพันธุกรรม HLA-B*15:02 เพื่อประกอบการใชัยา carbamazepine ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564


แนวปฏิบัติทางเภสัชกรรมคลินิก สำหรับการตรวจลักษณะทางพันธุกรรม HLA-B*58:01 เพื่อประกอบการใชัยา allopurinol ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

หนังสือ

    ปรับปรุงใหม่

    ปรับปรุงใหม่

Video Clips

การแพ้ยา Carbamazepine และ Oxcarbazepine ในผู้ป่วยโรค Trigeminal neuralgia

อันตรายจากการแพ้ยาอัลโลพูรินอลชนิดรุนแรง

การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการศึกษาชีวสมมูลของยา

แนะนำภาควิชาเภสัชวิทยา

แนะนำภาควิชาเภสัชวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 อัตรา
ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564
สนใจติดต่อ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043363259
หรือ Email
รศ.พญ.สุดา วรรณประสาท sudvan@kku.ac.th
พญ.สุชากานต์ โรจน์สราญรมย์ suchro@kku.ac.th

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวปราณิสา วงศ์เวียน นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
หัวข้อ "Pharmacogenetic Influencing to sildenafil treatment in pulmonary arterial hypertension"
ในวันจันทร์ ที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.สุดา วรรณประสาท เข้าพิธีมอบรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
ประเภทผลงาน Clinical research อายุ 40 ปี ขึ้นไป
จาก รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2564

ภาควิชาเภสัชวิทยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ
"Tyrosine–Chlorambucil Conjugates Facilitate Cellular Uptake through L-Type Amino Acid Transporter 1 (LAT1) in Human Breast Cancer Cell Line MCF-7"

โดย อ.ดร.ภก.พิมาน โภคาทรัพย์
ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุดา วรรณประสาท
ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
ประเภทผลงาน Clinical research อายุ 40 ปี ขึ้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.จินตนา สัตยาศัย
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ สาขาเภสัชวิทยา
-->> ดูข่าวย้อนหลัง

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-348397
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, KKU, 123 M.16 Mitraparb Road, Muang District, Khon Kaen, Thailand 40002, Tel/Fax: (66) 43-348397
Copyright©2017. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. All Rights Reserved