คณะกรรมการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ (หัวหน้าภาควิชา): ศ.วิจิตรา  ทัศนียกุล
ผู้จัดการคุณภาพ: ผศ.ศิริมาศ  กาญจนวาศ
ผู้จัดการวิชาการ (หัวหน้าหน่วยตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์): รศ.สุดา  วรรณประสาท
ผู้จัดการความเสี่ยง: ผศ.คัชรินทร์  ภูนิคม
ผู้ช่วยผู้จัดการความเสี่ยง: ผศ.ปณต  ตั้งสุจริต, นายธนวัช  แก้วคำสอน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย: ผศ.ปณต  ตั้งสุจริต
เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์: น.ส.อารีรัตน์  ดรเสนา
เจ้าหน้าควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ: น.ส.อารีรัตน์  ดรเสนา
เจ้าหน้าที่ทะเบียน (ธุรการของหน่วยฯ): น.ส.อารีรัตน์  ดรเสนา
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ: นายธนวัช  แก้วคำสอน
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์: นายธนวัช  แก้วคำสอน, นายวิโรจน์  รอดสอน          การตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenetic Test) การตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์นั้น เป็นการตรวจลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงยาภายใน ร่างกาย หรือมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาในร่างกาย ความแตกต่างทางพันธุกรรมนี้ มีผลทำให้ผลการรักษาในผู้ป่วยที่ให้ยาในขนาดเดียวกันนั้นได้ผลการรักษาที่ แตกต่างกัน โดยผู้ป่วยบางรายได้ผลการรักษาตามที่แพทย์คาดหวัง บางรายการรักษานั้นไม่ได้ผล แต่บางรายกลับเกิดผลข้างเคียงจากยา การตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์นั้น จะช่วยให้แพทย์ปรับขนาดยาหรือเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายที่มี การแสดงออกทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน ทำให้การรักษาได้ผลดีขึ้นและเกิดผลข้างเคียงจากยาน้อยลง
ใบขอส่งตรวจ สำหรับ ร.พ.ศรีนครินทร ์ม.ขอนแก่น
ใบขอส่งตรวจ สำหรับหน่วยงานภายนอก ร.พ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น
สนใจติดต่อรับบริการได้ที่:


PHARMACOGENETICS ANALYSIS UNIT
หน่วยตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์
ภาควิชาเภสัชวิทยา ชั้น 5 ตึกปรีคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4334-8397 (เบอร์โทรภายใน 63259, 63306)
Email Address: pharmacogenomic.test.kku@gmail.com