"ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น"

 
คณะกรรมการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
  หัวหน้าสาขาวิชาฯ/ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ: รศ.ลัดดาวัลย์  เส็งกันไพร
  รองผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ/ผู้จัดการวิชาการ: รศ.สุดา  วรรณประสาท
  ผู้จัดการคุณภาพ: ผศ.นนทญา  นาคคำ
  ผู้จัดการวิชาการ: ศ.วิจิตรา  ทัศนียกุล
  ผู้จัดการวิชาการ: ผศ.ศิริมาศ  กาญจนวาศ
  ผู้จัดการความเสี่ยง: ผศ.ปณต  ตั้งสุจริต
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย: นายธนวัช  แก้วคำสอน
  เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารคุณภาพ: น.ส.อารีรัตน์  ดรเสนา
  นักวิชาการวิทยาศาสตร์: น.ส.ทิฆัมพร  อารีสินพิทักษ์
  พนักงานห้องปฏิบัติการ: นายวิโรจน์  รอดสอน

          การตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenetic Test) การตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์นั้น เป็นการตรวจลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงยาภายใน ร่างกาย หรือมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาในร่างกาย ความแตกต่างทางพันธุกรรมนี้ มีผลทำให้ผลการรักษาในผู้ป่วยที่ให้ยาในขนาดเดียวกันนั้นได้ผลการรักษาที่ แตกต่างกัน โดยผู้ป่วยบางรายได้ผลการรักษาตามที่แพทย์คาดหวัง บางรายการรักษานั้นไม่ได้ผล แต่บางรายกลับเกิดผลข้างเคียงจากยา การตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์นั้น จะช่วยให้แพทย์ปรับขนาดยาหรือเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายที่มี การแสดงออกทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน ทำให้การรักษาได้ผลดีขึ้นและเกิดผลข้างเคียงจากยาน้อยลงคู่มือการให้บริการ
ขั้นตอนการส่งตรวจ
กรุณาช่วยตอบ "แบบประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ"
ต่อการให้บริการของห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ


สนใจติดต่อรับบริการได้ที่:
PHARMACOGENETIC ANALYSIS UNIT
ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์
ชั้น 9 อาคารกัลยานิวัฒนานุสรณ์ (กว.)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร.(043)-363306, 363259, 366612
Email Address: pharmacogenomic.test.kku@gmail.com