ข่าวประชาสัมพันธ์


left,258,284  All are invited to attend the thesis defense examination entitled " An insight into the apoptosis-modulating effect of momordin Ic and its synergistic effect with chemotherapeutic drugs in bile duct cancer therapy.", which is going to be presented by Miss Preeyakan Malikrong, Master’s degree student, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University.
         This examination will be held on Friday, 30th June 2023, Time: 13.00-16.00 p.m. Room 530 (Netchaleaw Meeting Room) 5th floor, Preclinic Science Building 2, Faculty of Medicine, Khon Kaen University.
left,257,283  ประกาศ ขยายเวลารับสมัครแพทย์ใช้ทุน รอบ 3 สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 สิงหาคม 2566
left,256,278  งานประชุมวิชาการ Pre-congress เภสัชพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก (Pharmacogenetics and its applications in clinical practice) ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,255,281  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเภสัชวิทยา
นางสาวรัตนาภรณ์ ใจดี นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัล Best Presentation Award
ในงาน การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "Frontier in precision medicine and targeted therapy"
โดย สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับหลักสูตรสหสาขาวิชาเภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 24 -26 พ.ค. 2566 ณ โรงแรม แรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ
left,254,280  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเภสัชวิทยา
นายณัฐวุฒิ ไชยสุข นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัล Best Presentation Award
ในงาน การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "Frontier in precision medicine and targeted therapy"
โดย สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับหลักสูตรสหสาขาวิชาเภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 24 -26 พ.ค. 2566 ณ โรงแรม แรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ
left,253,279  สาขาวิชาเภสัชวิทยา ได้จัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา
left,252,282  Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
All are invited to attend the proposal examination
Title "Inhibition of Metastasis by Ovalitenin A in Cholangiocarcinoma Cells"
Presented by Miss Putu Ririn Andreani, Master's degree in Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
May 19th, 2023, 9.00 AM - 11.00 PM
Room 5102, 1st Floor, Wechwichakarn building, Faculty of Medicine
left,251,277  สาขาวิชาเภสัชวิทยา ร่วมกับศูนยวิจัยแสงซินโครตรอน มีกำหนดการจัดอบรม
"โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน สู่การประยุกต์ใช้ด้านงานวิจัยทางการแพทย์" ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 9.30-15.30 น.
ณ.ห้อง 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ โดย
ลงทะเบียนผ่าน google form: https://forms.gle/rtZ5GN8UHu25TWnGA
left,250,276  ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวพรรษกร วัฒนชัย นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อ วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา
โดยมี ผศ.นนทญา นาคคำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,249,275  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์" รอบ 3
สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
สมัครได้ที่ http://hr.kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่่ 19 พฤษภาคม 2566
ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://kku.world/pharm2566
left,246,272  รับสมัครแพทย์ใช้ทุน รอบ 3 สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 ตำแหน่ง
left,245,271   ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคต้น รอบที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) สาขาวิชาเภสัชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566
วันรับสมัคร 1 มีนาคม 2566 - 30 เม.ย. 2566 นี้
left,245,274  Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
Inviting those who are interested in attending a special lecture on

"Role of ALK-5 kinase inhibitor on diabetic nephropathy in diabetic mice"
On Tuesday, Mar 28, 2023, from 1.00 PM - 2:00 PM

in Netchaleaw Meeting Room (530),
5th Floor, Preclinical sciences building 2

By Asst. Prof. Weerapon Sangartit
Department of Physiology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University

For more information, contact Dr. Charshawn Lahnwong
- Email: sarala@kku.ac.th
- Phone: 094-991-4599
left,244,270  Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
All are invited to attend the proposal examination
Title "Genetic influencing pathogenesis and sildenafil therapy of pulmonary arterial hypertension"
Presented by MISS PRANISA WONGWIEN, Ph.D. candidate of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
March 13th, 2023, 9.00 AM - 12.00 PM
Pisit Memorial Meeting room, 5th Floor, Department of Pathology, Preclinical sciences building, Faculty of Medicine
left,243,269  Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
All are invited to attend the thesis defense examination
Title "Pharmacogenetics of severe cutaneous adverse reactions induced by beta-lactam antibiotics in a Thai population"
Presented by Miss Pansakon Wattanachai, Master’s degree in Pharmacology
March 8th, 2023, 10.00 AM - 12.00 PM
At meeting room 3A (5310) 3rd floor, Vejwichakarn building, Faculty of medicine, Khon Kaen University
left,242,267  Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University All are invited to attend in the special seminar: Antiarrhythmic Hit to Lead Refinement in a Dish Using Patient-Derived iPSC Cardiomyocytes 21 February 2023, 1.00 - 2:30 PM in Room 5102, 1st floor, Vejwichakarn Building Speaker: Dr. John R. Cashman Founder and President, Human BioMolecular Research Institute San Diego, CA, USA
left,241,268  Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
All are invited to attend in the special talk :
"My Road Paths to Pharmacogenomic Research"
On Friday, 17 Feb 2023, 2.00 - 4:00 PM
in Room 5102, Vej Vichakarn Building
Speaker : Prof. Wichittra Tassaneeyakul,
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
For more information, contact Dr. Charshawn Lahnwong
- Email: sarala@kku.ac.th
- Phone: 094-991-459
left,240,266  Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
Inviting those who are interested in attending special lectures on
"Phytochemistry in Pharmacological Aspects"
On Tuesday, Feb 14, 2023, from 1.00 PM - 3:00 PM
in Room 5102, Vej Vichakarn Building
By Assoc. Prof. Suppachai Tiyaworanant
Department of Pharmacognosy and Toxicology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University
For more information, contact Dr. Charshawn Lahnwong
- Email: sarala@kku.ac.th
- Phone: 094-991-4599
left,239,265  Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
All are invited to attend the proposal examination
By Miss Sirinapa Rungruang, a master's student in pharmacology
On Thursday, Jan 26, 2023, from 01:00 PM - 16:00 PM
At Meeting Room 5102 1st floor, Wechwichakarn Building, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
left,238,263  Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
All are invited to attend the proposal examination

By Mr. Jirayut Kaewmor, a master's student in pharmacology
On Thursday, Jan 26, 2023, from 09:00 AM - 12:00 PM
At Meeting Room 5102 1st floor, Wechwichakarn Building, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
left,237,262  รับสมัครแพทย์ใช้ทุน รอบ 2 สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 ตำแหน่ง
left,236,261  Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
All are invited to attend the thesis defense examination
By Miss Kanyarat Khaeso,
Ph.D candidate
On Friday, Jan 20, 2023, from 10.30 AM - 12:30 PM
At Meeting Room 3A (5310), Vej Vichakarn Building, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
left,235,260  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์" รอบ 2
สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
สมัครได้ที่ http://hr.kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่่ 27 มกราคม 2566
ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://kku.world/pharmaco2022
left,233,258  ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) สาขาวิชาเภสัชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566
left,232,257  ขอแสดงความยินดี กับ น.ส.พุทธพร แก้วมีศรี ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,231,256  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของ
นางสาวรัตนาภรณ์ ใจดี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ในวันพุธ ที่ 14 ธ.ค. 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,230,253   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์"
สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
สมัครได้ที่ http://hr.kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่่ 25 พฤศจิกายน 2565
ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://kku.world/pharmaco65
left,229,252  รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเภสัชวิทยา รับสมัครแพทย์ใช้ทุน 1 ตำแหน่ง
left,228,251  ขอเชิญร่วมงานเเสดงความยินดีแด่ ศ.จินตนา สัตยาศัย
ในวาระได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์"
ในวันที่ 30 กันยายน 2565
left,227,250  ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวทิพยาภรณ์ นามวิเศษ ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน Poster Presentation กลุ่มอาจารย์/บุคลากร เข้าประกวดผลงานทางวิชาการ ได้รับรางวัลชมเชย
ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 36 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กันยายน 2565
left,226,249  ขอแสดงความยินดี กับ
ผศ.ปณต ตั้งสุจริต ได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี
ในงาน ครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565
left,225,248  ขอแสดงความยินดี กับ
ศ.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ ได้รับ เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณบุคคลเกียรติยศ
ในงาน ครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565
left,224,243  สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี กับ
ศาสตราจารย์วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
ในพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณบุคคลเกียรติยศแห่งปี ประจำปี 2565

ณ ห้องประชุุมมอดินแดง ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.
left,223,247  ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวนฤมล มหาอำนาจ
ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (Best Poster Presentation Award) จากสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 36 Pre-Congress Symposium 2022
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565
left,222,246  ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวรัตนาภรณ์ ใจดี
ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม (Outstanding Poster Presentation Award) จากสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 36 Pre-Congress Symposium 2022
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565
left,221,245  ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวปรียากานต์ มลิกรอง
ที่ได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานวิจัย (Poster Presentation Award) จากสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 36 Pre-Congress Symposium 2022
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565
left,219,244  All are invited to attend the seminar on the topic “Toxicogenomics” by Asso.Prof.Wongwiwat Tassaneeyakul (Pharm D., Ph.D.).
This seminar will be held on 30 AUGUST 2022 1.00 PM - 2.00 PM at Room 5102, 1st floor, Academic and Research Laboratory Building (Wechwichakarn), Faculty of Medicine, Khon Kaen University.
left,218,241  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของ
นางสาวปราณิสา วงศ์เวียน นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ส.ค. 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,217,240  ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวพัชรินทร์ สิงห์ดำ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อ วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา
โดยมี รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,216,239  สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 ณ ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565
left,215,238  ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ อาจารย์สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นนักวิจัยที่ ติดอันดับใน World's Top 2% Scientists จากการจัดอันดับโดย Stanford University ปี 2021
left,214,234  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรียากานต์ มลิกรอง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศ Best Presentation Award (Poster presentation | Pharmacology) ระดับปริญญาตรีและโท"
โดยสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
ในงานประชุมวิชาการร่วมระหว่างสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565
left,213,233  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนาภรณ์ ใจดี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการได้รับ "รางวัลชนะเลิศ Outstanding Presentation Award (Poster presentation | Pharmacology) ระดับปริญญาเอก"
โดยสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย

ในงานประชุมวิชาการร่วมระหว่างสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565
left,212,232  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรษกร วัฒนชัย นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการได้รับ "รางวัลชนะเลิศ Outstanding Presentation Award (Poster presentation | Pharmacology) ระดับปริญญาตรีและโท"
โดยสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
ในงานประชุมวิชาการร่วมระหว่างสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565
left,211,235  ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวพัชรินทร์ สิงห์ดำ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในหัวข้อเรื่อง “Effects of Pluchea indica leaf extract and 3 caffeoylquinic acid
on glucose and lipid metabolism, and nonalcoholic fatty liver in
high fat high fructose diet induced insulin resistant rats”
ในวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์อนุสรณ์ สาขาวิชาพยาธิวิทยา ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Online: Zoom Meeting ID: 973 798 5846 Passcode: pharmaco
left,211,242  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
“Pharmacological Approaches to Migraine”
แนวทางการใช้ยารักษาโรคไมเกรน
โดย ศ.จินตนา สัตยาศัย
ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. - 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 530 (ห้องเนตรเฉลียว) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก
left,210,230  หนังสือเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 3 ฉบับปรับปรุงใหม่
left,209,231  ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวพุทธพร แก้วมีศรี นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในหัวข้อเรื่อง Antimetastatic Mechanisms of Cucurbitacin B against Human Cholangiocarcinoma Cells
ในวันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
Online: Zoom Meeting ID: 979 505 7579
left,208,229  ขอเชิญผู้สนเข้ารับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อเรื่อง
"Pharmacogenetics of severe cutaneous adverse reactions induced by antibiotic drugs in a Thai population."
โดย นางสาวพรรษกร วัฒนชัย นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 9:00-12:00 น.
Onsite: ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Online: Zoom Meeting ID: 985 5212 5625 Passcode: 734804
left,207,228  ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวพัชรินทร์ สิงห์ดำ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา "ระดับดีเด่น แบบโปสเตอร์"
ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23 (ออนไลน์) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 มีนาคม 2565
left,206,227  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา ภาคต้น รอบที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) สาขาเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2565 สมัคร Online ได้ที่ http://gs.kku.ac.th
left,205,226  ขอแสดงความยินดี กับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทญา นาคคำ
เนื่องในโอกาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
left,204,225  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์"
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่่ 15 มีนาคม 2565
ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://kku.world/idpvo
left,203,224  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ
“Delineating Components of N-linked Glycosylation Biosynthetic Machinery Using a Whole-Genome CRISPR-Cas9 Screen”
และการแชร์ประสบการณ์ทำงานวิจัยในต่างประเทศ

โดย Dr. Chatchai Phoomak จาก Department of Therapeutic Radiology, Yale School of Medicine, USA.
ในวัน พฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่าน Zoom meeting : Meeting ID: 912 1440 8852 Passcode: 133902
left,202,223  ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 21 มกราคม 2565
โดยมี ผศ.ปณต ตั้งสุจริต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,201,212  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) สาขาเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2565 สมัคร Online ได้ที่ http://gs.kku.ac.th
left,200,216  Congratulations! World Researchers by Elsevier BV, Stanford University
ศ. ดร.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับ 2,250 จาก 131,063 ในกลุ่มสาขา Pharmacology & Pharmacy
left,199,222  ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในหัวข้อเรื่อง Effect of Moringaoleifera leaves extract on streptozotocin-induced diabetic nephropathy in rats
ในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
Onsite: ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Online: Zoom Meeting ID: 934 3398 5060 Passcode: 994877
left,197,219  ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน (รอบ 2)
ประจำปีการศึกษา 2564 (งบประมาณ 2565) จำนวน 1 อัตรา
บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2565
สนใจติดต่อ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043363259
หรือ Email รศ.พญ.สุดา วรรณประสาท sudvan@kku.ac.th
พญ.สุชากานต์ โรจน์สราญรมย์ suchro@kku.ac.th
left,196,217  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์"
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่่ 10 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://kku.world/369x9
left,193,214  ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตใหม่ ประจำปี 2564 ภาควิชาเภสัชวิทยา
# นางสาวธนภรณ์ แนวหล้า (เฟม)
# นางสาวชณกานต์ พรชู (ฝ้าย)
left,193,215  ขอแสดงความยินดี กับ Miss Kimyeun Oeurn นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เมื่อวัน พุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา
โดยมี ผศ.ศริญญา คงเพชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,192,218  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning)
โดย ผศ.ดร.ทพญ.สุวดี เอื้ออรัญโชติ
ในวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom
left,191,213  ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ Miss Kimyeun Oeurn นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในหัวข้อเรื่อง Suppression of Oncogenic FGFR Pathway: Potential Targeted Modality in Cholangiocarcinoma
ในวัน พุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
Onsite: ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Online: Zoom Meeting ID: 987 4326 8538 Passcode: 742001
left,190,211  ขอเชิญผู้สนเข้ารับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อเรื่อง
"Anti-oncogenic effect of combined FGFR and Akt/mTOR pathway inhibition in cholangiocarcinoma"
โดย นางสาวนฤมล มหาอำนาจ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:00-12:00 น.
Onsite: ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Online: Zoom Meeting ID: 953 1782 2049 Passcode: 402570
left,189,209  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเภสัชวิทยา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
หากสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kku.world/hbzgh
left,188,208  ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง
PHARMACOLOGY OF NITRATE-NITRITE-NITRIC OXIDE
วิทยากร โดย รศ. นพ.นัฐวุฒิ สิบหมู่

จาก คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ แบบ ZOOM ONLINE ในวันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
left,187,210  Inviting those who are interested in attending special online lectures on
Quality Control of Biosimilars
On Tuesday, October 19, 2021, from 1 pm to 2 pm
Speaker: Miss Surintra Lahnwong (B.S., M.Sc.)
Affiliation: Medical Scientist, Institute of Biological Products, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health
left,186,207  รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 อัตรา
ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564
สนใจติดต่อ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043363259
หรือ Email
รศ.พญ.สุดา วรรณประสาท sudvan@kku.ac.th
พญ.สุชากานต์ โรจน์สราญรมย์ suchro@kku.ac.th
left,185,206  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวปราณิสา วงศ์เวียน นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
หัวข้อ "Pharmacogenetic Influencing to sildenafil treatment in pulmonary arterial hypertension"
ในวันจันทร์ ที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,184,205  รศ.สุดา วรรณประสาท เข้าพิธีมอบรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
ประเภทผลงาน Clinical research อายุ 40 ปี ขึ้นไป
จาก รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2564
left,183,204  ภาควิชาเภสัชวิทยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ
"Tyrosine–Chlorambucil Conjugates Facilitate Cellular Uptake through L-Type Amino Acid Transporter 1 (LAT1) in Human Breast Cancer Cell Line MCF-7"

โดย อ.ดร.ภก.พิมาน โภคาทรัพย์
ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
left,182,203  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุดา วรรณประสาท
ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563
ประเภทผลงาน Clinical research อายุ 40 ปี ขึ้นไป
left,181,202  ขอแสดงความยินดีกับ ศ.จินตนา สัตยาศัย
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ สาขาเภสัชวิทยา
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
left,180,201  ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวชณกานต์ พรชู นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เมื่อ วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา
โดยมี รศ.เอื้อมเดือน ประวาฬ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,179,200  ขอแสดงความยินดี กับ
นายศิริวุฒิ บุตรศรี นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เมื่อ วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา
โดยมี รศ.เอื้อมเดือน ประวาฬ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,178,199  ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวธนภรณ์ แนวหล้า นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
โดยมี ผศ.ศิริมาศ กาญจนวาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,177,198  ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟัง การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ของ นางสาวชณกานต์ พรชู นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในหัวข้อ All-trans-retinoic acid inhibits the metastasis of cholangiocarcinoma cells: role of retinoic acid receptor β (RARβ)
กำหนดวันสอบเป็นวันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น.
โดย online ผ่านโปรแกรม zoom
left,176,197  ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟัง การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ของ นายศิริวุฒิ บุตรศรี นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในหัวข้อ Anticancer activity of all-trans-retinoic acid and 13-cis-retinoic acid on human cholangiocarcinoma cells
ในวันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
โดย online ผ่านโปรแกรม zoom
left,176,255  ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวธนภรณ์ แนวหล้า ที่ได้รับรางวัล The Outstanding Poster Presentation Award
ในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564
left,175,196  ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟัง การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ของ นางสาวธนภรณ์ แนวหล้า นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในหัวข้อเรื่อง Pharmacogenomics of methotrexate in rheumatoid arthritis therapy
กำหนดวันสอบเป็นวัน พฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.
โดย online ผ่านโปรแกรม zoom
left,174,191  ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ
Drug Registration Process
โดย
ภญ. ภัทรวรรณ ฉิมวงษ์
ภญ. ปาริฉัตร โพธิไสย
ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น.
 ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การบรรยายพิเศษหัวข้อ "Pharmacovigilance / Post-marketing Surveillance"
โดย ภญ.ขวัญใจ รัศมีแสงเพชร
ตำแหน่ง Pharmacovigilance (PV) manager
บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด
ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
Join Zoom Meeting
left,172,187  ประกาศ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท เอก สาขาเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2564 ภาคต้น รอบ 3
left,171,186  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การบรรยายพิเศษหัวข้อ "Principles of Dosage Adjustment and Therapeutic drug monitoring"
โดย ผศ.ดร.ภญ.ศิริลักษณ์ ใจซื่อ
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,170,185  ขอแสดงความยินดี กับ ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล ที่ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งเครื่องราชฯ ที่ได้รับพระราชทานครั้งนี้เป็นชั้นสูงสุด (สาย 4) คือ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (มปช)
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,169,184  Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
Inviting those who are interested in attending special online lectures on
"Pharmacoepidemiology"
On Friday, March 12, 2021, from 11:00 AM - 1:00 PM
and
"Pharmacoeconomics"
On Friday, March 19, 2021, from 11:00 AM - 1:00 PM
By Professor Nathorn Chaiyakunapruk, Pharm.D, Ph.D.
Department of Pharmacotherapy, College of Pharmacy,
The University of Utah
Interested persons, please register via QR code to receive the links to online lectures via Zoom.
For more information, contact Dr. Sarayut Lahnwong
- Email: sarala@kku.ac.th
- Phone: 081-954-4900
left,167,254  ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวธนภรณ์ แนวหล้า 
ที่ได้รับ รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีเด่น แบบโปสเตอร์
ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย บัณฑิตวิทยาลัย เมือวันที่ 25 มีนาคม 2564
left,166,181  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ
“Adverse drug reactions and Evaluation”
โดย ภก.ปริญญา คนยัง
ในวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,165,180  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ
“Studying Abroad: How to survive the UK Postgraduate education?”
โดย พญ.สุชากานต์ โรจน์สราญรมย์
ในวันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,164,179  งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (Online)
left,163,178  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ "Phytochemistry in Pharmacological Aspects" โดย รศ.ศุภชัย ติยวรนันท์ ในวันอังคาร ที่ 26 ม.ค. 64 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
left,162,177  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ "Clinical Trial Study" โดย รศ.พญ.ชวัญชนก ยิ้มแต้ ในวันศุกร์ ที่ 22 ม.ค. 64 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
left,161,174  รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2564
left,160,173   กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (ปรับปรุง 30 ต.ค. 63)
left,159,172  งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

19-21 พฤษภาคม 2564
left,156,169  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาพิเศษ ในวันที่ 3-4 พ.ย. 2563 โดยวิทยากรพิเศษ
รศ.ดร.ภก.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ภาควิชาเเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
left,155,168  ** ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา **
ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์
** ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://hr.kku.ac.th เมนูสมัครงานออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง
** หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
** ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2563
** หากสนใจ ให้เข้าไปดูรายเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ
https://ilp.kku.ac.th/E-Administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1192344
left,154,166  ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น มีความยินดีขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการและแสดงมฑิตาจิต แด่ ศ.ดร.ภญ.วิจิตรา ทัศนียกุล และ คุณอังคณา หิรัญเกิด วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
left,153,167  โครงการสัมมนาพัฒนานักศึกษาบัณฑิต ภาควิชาเภสัชวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ และ รศ.ดร.วิสปัตย์ ชัยช่วย มาเป็นวิทยากร
left,152,165  ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530)
left,151,164  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวกัญญารัตน์ แข้โส นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันพุธ ที่ 19 ส.ค. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,150,161  ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. ภญ.จินตนา สัตยาศัย
ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นพ.อวย เกตุสิงห์ ประจำปี 2563
"นักเภสัชวิทยาดีเด่น"
สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
left,149,163  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของ
นางสาวกัญญารัตน์ แข้โส นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันอังคาร ที่ 14 ก.ค. 2563 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,148,162  ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวกรณ์สุดา ทิพย์อาสน์ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา
โดยมี ผศ.คัชรินทร์ ภูนิคม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,147,160  ขอแสดงความยินดีกับ ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา ที่ผ่านการรับรองความสามารถ ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 เมษายน 2563
left,146,159  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
Ms. Koneouma Senvorasinh นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันศุกร์ ที่ 26 มิ.ย. 63 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,145,158  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
Miss Kimyeun Oeurn นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันจันทร์ ที่ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 9.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,144,157  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวกรณ์สุดา ทิพย์อาสน์ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิ.ย. 63 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,143,156  ขอแสดงความยินดี กับ
นางสุพันทิพย์ ภูศรีโสม นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา
โดยมี ศ.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,142,155  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวพัชรินทร์ สิงห์ดำ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันศุกร์ ที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,141,154  ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวรัตนาภรณ์ ใจดี นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา
โดยมี ศ.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,140,153  ภาควิชาเภสัชวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศริญญา คงเพชร ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award ในงานประชุม “มหกรรมวิชาการ.. นักวิจัยใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส และ Progress for success นักวิจัยรุ่นใหม่” ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2563
left,139,152  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นางสุพันทิพย์ ภูศรีโสม นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันจันทร์ ที่ 18 พ.ค. 63 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,138,151  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวรัตนาภรณ์ ใจดี นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันศุกร์ ที่ 8 พ.ค. 63 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,137,150  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวธนภรณ์ แนวหล้า นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 พ.ค. 63 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,136,149  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวสุทธิกาญจน์ มุงขุนทด นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มี.ค. 63 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 5120 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,135,146  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง
"ชิวิต งาน และแรงบันดาลใจ"
โดย ศ.ดร.วีรพล  คู่คงวิริยพันธุ์
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์
 
left,134,145  ภาควิชาเภสัชวิทยาขอขอบคุณ Dr.Jae-Gook Shin, MD, PhD Professor of Pharmacology, Inje University College of Medicine Professor of Clinical Pharmacology, Inje University Busan Paik Hospital, Korea
ที่ได้มาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง Pharmacogenomics and Personalized Dosing based on Model Informed Approach เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา
left,133,144  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Pharmacogenomics and Personalized Dosing based  on Model Informed Approach
By Jae-Gook Shin, MD, PhD
Professor of Pharmacology, Inje University College of Medicine
Professor of Clinical Pharmacology, Inje University Busan Paik Hospital, Korea
ในวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563  เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 
left,132,143  ขอแสดงความยินดี กับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเภสัชวิทยา ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ใน วันที่ 1-4  ธันวาคม 2562
left,131,142  

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวศิรินภา คลังแสง นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันศุกร์ ที่ 29 พ.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

left,130,141  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันอังคาร ที่ 19 พ.ย. 62 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,129,140  เปิดรับสมัครนักศึกระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครได้ที่ https://gs.kku.ac.th
left,128,139  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของ น.ส.สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ณ ห้องประชุมเนครเฉลียว (530) ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
left,127,138  

ภาควิชาเภสัขวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม
"ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดในการทำงานจากศิษย์เก่า"
วิทยากร: อาจารย์นภัทร ปราบมีชัย
ในว้นพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

left,126,137  " ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมจีโนมิกส์ ประเทศไทยสัญจร ภาคอีสาน
ในวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562
เวลา 08.30-17.00 น.
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฟรี
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 043-240800 ต่อ 107 "
left,125,136  ขอแสดงความยินดีกับ
นายดิเรก เอกธรรมรัฐ
นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันอังคาร ที่ 23 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา
โดยมี ผศ.ปณต ตั้งสุจริต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,124,135  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวชณกานต์ พรชู
นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันศุกร์ ที่ 26 ก.ค. 62 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 4701 ชั้น 7 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,123,134  

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ

นายดิเรก เอกธรรมรัฐ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา

ในวันอังคาร ที่ 23 ก.ค. 62 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 4701 ชั้น 7 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

left,122,133  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวพุทธพร แก้วมีศรี นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 มิ.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลีย (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,121,132  ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาว เบญจวรรณ คุระสุข นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันอังคาร ที่ 28 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา
โดยมี ดร.ศริญญา คงเพชร เป็นอาจารย์ที่ปริกษาวิทยานิพนธ์
left,120,131  ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวสุทธิดา บุญสม
นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา
โดยมี รศ.สุดา วรรณประสาท เป็นอาจารย์ที่ปริกษาวิทยานิพนธ์
left,119,130  

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวสุทธิดา บุญสม นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันจันทร์ ที่ 27 พ.ค. 62 เวลา 14.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลีย (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

left,118,129  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวเบญจวรรณ คุระสุข นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันอังคาร ที่ 28 พ.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลีย (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,117,128  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวรัตนาภรณ์ ใจดี นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันพุธ ที่ 22 พ.ค. 62 เวลา 9.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลีย (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,116,127  ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวทิฆัมพร อารีสินพิทักษ์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันพุธ ที่ 15 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา
โดยมี รศ.สุดา วรรณประสาท เป็นอาจารย์ที่ปริกษาวิทยานิพนธ์
left,115,126  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวทิฆัมพร อารีสินพิทักษ์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันพุธ ที่ 15 พ.ค. 62 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลีย (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,114,125  ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดพิธีงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา
left,113,124  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ
“Understanding protein and function 
and its application for protein design/bioengineering” 

โดย อ. ดร. สุกัญญา เลือง จากภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 13.00-14.00 น. นี้ ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
left,112,123  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวกันยารัตน์ คุระสุข
นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันพุธ ที่ 6 ก.พ. 62 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 4701 ชั้น 7 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,111,122  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของ น.ส.รัตติยา ทองรุ่ง นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ณ ห้องประชุม 4701 ชั้น 7 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
left,110,121  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาในหัวข้อเรื่อง
"Concept of critical appraisal of an original research paper"
By Dr. Anan Udombhornprabha, PhD
Instructor – Leader for the Social – Administrative Pharmacy and Research, 
Faculty of Pharmacy, Western University, Bangkok, Thailand
วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) 
ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,109,120  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นายจรูญ วันดี นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันวันจันทร์ ที่ 28 ม.ค. 62 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลี่ยว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,108,119  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันวันอังคาร ที่ 22 ม.ค. 62 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 4701 ชั้น 7 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,107,118  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวจิระประภา ป้องหลง นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันวันศุกร์ ที่ 18 ม.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลี่ยว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,106,117  เปิดรับสมัครนักศึกระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562
สมัครได้ที่ https://gs.kku.ac.th
left,105,116  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
นางสุพันทิพย์ ภูศรีโสม นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันวันจันทร์ ที่ 17 ธ.ค. 61 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,104,114  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของ น.ส.พุทธพร แก้วมีศรี นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
left,103,113  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง
"ชีวิตนี้... ลิขิตเอง"

โดย ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,102,115  ขอแสดงความยินดีกับ นาง สุพันทิพย์ ภูศรีโสม นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ที่ได้รับรางวัล "The best poster award" 
ในงานประชุม The 7th International Conference on Natural Products The Begining of Asian Wave.
ณ Hotel Hyundai, Gyeongju, Korea
October 18-20, 2018
left,101,112  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง
Immunotherapy against cancer; CAR-T cells, TCR, Universal killer cells
โดย ดร.คณิน ซาเหลา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 พ.ย. 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,100,111  งานวันไหว้ครู ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสดี ที่ 6 กันยายน 2561
left,99,105  ขอแสดงความยินดีกับ 
ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล ที่ไดัรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical research อายุ 40 ปี ขึ้นไป

ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 34 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
left,98,104  ขอแสดงความยินดีกับ 
อ.นิตย์สุภา วัฒนชัย ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Biomedical research อายุไม่เกิน 40 ปี

ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 34 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
left,97,110  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวศิรินภา คลังแสง
นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันวันพุธ ที่ 5 ก.ย. 61 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 (4701) ชั้น 7 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,94,101  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง
"Protein Bioinformatics: Molecular modeling and Docking"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล

ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,93,102  Warmest Welcome
Prof. Ah-Ng Tony Kong

Rutgers University, New Jersey, USA
Visiting Professor, Faculty of Medicine
15-16 August 2018
left,92,98  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง
"Epigenome studies of Natural & Herbal Medicinal Products: A New Frontier"
โดย Prof. Dr. Ah-Ng Tony Kong

ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,91,109  ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวจิระประภา ป้องหลง ที่ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดผลงานทางวิชาการ Poster Presentation กลุ่มบัณฑิตศึกษา
ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 34 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
โดยมี รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,82,95  ขอเชิญนักศึกษาทุกคนและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัย : English for Presentation โดยวิทยากรพิเศษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,81,94  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
นายศิริวุฒิ บุตรศรี
นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันอังคาร ที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 (5102) ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,80,93  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง 
"Nitric oxide-Nitrite-Nitrate pathway in Cardiovascular system"
โดย รศ.ดร.ณัฐวุธ สิบหมู่

ในวันศุกร์ ที่ 13 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 10.00 - 12.00 น.
left,79,91  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
น.ส.กรณ์สุดา ทิพย์อาสน์
ในวันอังคาร ที่ 10 ก.ค. 61 นี้
เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,78,92  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
น.ส.เบญจวรรณ คุระสุข
ในวันจันทร์ ที่ 9 ก.ค. 61 นี้
เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (5102) ชั้น 1
อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,77,90  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง 
"Roles of drug/xenobiotic-responsive nuclear receptors in drug metabolism and liver toxicity"
by Prof. Kouichi Yoshinari
ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 14.00 - 16.00 น.
left,76,89  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ น.ส. กันยารัตน์ แข้โส ในวันศุกร์ ที่ 15 มิ.ย. 61 นี้ เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1502 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,75,88  *** รับสมัคร ภาคต้น รอบสอง***
ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครนักศึกษา ป.โท ป.เอก สาขาเภสัชวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
left,74,87  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเภสัชวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
left,73,86  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง
“Tissue-engineered larynx using 3D scaffold and stem cells”
โดย อ.ดร.ปรเมษฐ์ กลั่นฤทธิ์

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) อาคารปรีคลินิก ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,72,84  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.ทิฆัมพร อารีสินพิทักษ์ ในวันศุกร์ ที่ 16 มี.ค. 61 นี้

เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

left,71,85  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของ นางสุพันทิพย์ ภูศรีโสม นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ณ ห้องประชุม 5102  ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในวันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
left,70,83  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.จิระประภา ป้องหลง ในวันศุกร์ ที่ 2 มี.ค. 61 นี้

เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

left,69,82  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง
“Antibody Engineering”
โดย อ.ดร.ชลทิพย์ พิพัฒนาบูรณ์

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) อาคารปรีคลินิก ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,68,81   ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง
“Metabolic profiling in clinical research”
โดย ดร.จุฑารพ  เพชระบูรณิน
ในวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) อาคารปรีคลินิก ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,67,80  รับสมัครนักศึกษา ป.โท ป.เอก สาขาเภสัชวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
left,66,79  ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ภัทราภรณ์ ทุพลชัย นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยมี รศ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,65,78  ขอแสดงความยินดีกับ นายนิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยมี ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,64,77  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ น.ส. ภัทราภรณ์ ทุพลชัย ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธ.ค. 60 นี้
เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,63,76  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเตือนใจ ขุนรักษ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธ.ค. 2560 นี้ เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,62,75   ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง
"Precision Medicine in Clinical Practice"

โดย Prof. Wen-Hung Chung 
“ผู้ค้นพบยีนแพ้ยา”
Department of Dermatology, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan
วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) อาคารปรีคลินิก ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,61,72  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นายนิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ ในวันศุกร์ ที่ 22 ธ.ค. 60 นี้ 
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,60,71  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของ นายศิริวุฒิ บุตรศรี นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
left,59,66  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของ นางสาวกรณ์สุดา ทิพย์อาสน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
left,58,67  ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์วิจิตรา ทัศนียกุล ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biochemical Research อายุ 40 ปีขึ้นไป ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 1-3 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,57,68  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้าน Pre-Clinic อายุ 40 ปีขึ้นไป ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 1-3 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  ม. ขอนแก่น
left,56,70  ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560
left,55,69  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปวิณา อภิบูลย์  นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยมี รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,54,65  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปวิณา อภิบูลย์ ในวันพุธ ที่ 2 ส.ค. 60 นี้ 
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,53,64  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดวงกมล เมืองแสน  นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยมี รศ.สุดา วรรณประสาท เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,52,63  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุทธิดา แก้วมุงคุณ  นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โดยมี ดร.นิตย์สุภา วัฒนชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,51,62  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวดวงกมล เมืองแสน ในวันจันทร์ ที่ 12 มิ.ย. 60 นี้ 
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,50,61  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารยา ศุภวัฒน์  นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยมี รศ.ดร.จินตนา สัตยาศัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,49,60  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายดิเรก เอกธรรมรัฐ ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 มิ.ย. 2560 นี้ เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,48,53  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุทธิดา แก้วมุงคุณ ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พ.ค. 60 นี้ 
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,47,59  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอารยา ศุภวัฒน์ ในวันจันทร์ ที่ 22 พ.ค. 60 นี้ 
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,46,51  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุธิดา บุญสม ในวันอังคาร ที่ 2 พ.ค. 2560 นี้ เวลา 14.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,45,49  ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์  เมื่อวันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2560
left,44,47  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาวดี ศรีสุวรรณ  นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 โดยมี รศ.ดร.จินตนา สัตยาศัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,43,45  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุภาวดี ศรีสุวรรณ ในวันจันทร์ ที่ 10 เม.ย. 60 นี้ 
เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,42,43  ภาควิชาเภสัชวิทยา ทำบุญปีใหม่ 2560 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559
left,41,42  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวภัทราภรณ์ ทุพลชัย ในวันศุกร์ ที่ 16 ธ.ค. 2559 นี้ เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,40,41  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวคณาทิพย์ สิงห์สาย  นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โดยมี รศ.ดร.จินตนา สัตยาศัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,39,40  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวคณาทิพย์ สิงห์สาย ในวันศุกร์ ที่ 18 พ.ย. 59 นี้ 
เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,38,39  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายจรูญ วันดี ในวันพุธ ที่ 9 พ.ย. 2559 นี้ เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 4702 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,37,38  ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับสมัครแพทย์ใช้ทุน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2559
left,36,37  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณะบดี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น มอบของที่ระลึก แด่ รศ.ดร.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ในงานพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559
left,35,36  ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดงาน "มุทิตาจิต" แด่ รศ.ดร.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร เมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
left,34,35  ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วิจิตรา ทัศนียกุล 
ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ ในฐานะที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็น "อาจารย์ที่เป็นแบบอย่างชั้นปรีคลินิก" ประจำปีการศึกษา 2558
จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
left,32,33  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปวิณา อภิบูลย์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ส.ค. 2559 นี้ ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว เวลา 13.30 - 15.30 น.
left,31,32  ขอแสดงความยินดีกับ นายวชิรพงษ์ สมภักดี นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดยมี ศ.ดร.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,30,31  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นายวชิรพงษ์ สมภักดี ในวันอังคาร ที่ 26 ก.ค. 59 นี้ ที่ห้องประชุมเนตรเฉลียว เวลา 13.00 - 15.00 น.
left,29,30  ขอแสดงความยินดีกับ นายปัณณวัฒน์ ชูวงค์อินทร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 โดยมี รศ.ดร.จินตนา สัตยาศัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,28,28  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นายปัณณวัฒน์ ชูวงค์อินทร์ ในวันจันทร์ ที่ 4 ก.ค. 59
left,27,29  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายและผลิตภัณฑ์อาหาร" จัดโดย สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย ร่วมกับ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559
left,26,27  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภาวี สมาธิวัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559 โดยมี ศ.ดร.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,25,24  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.ปภาวี สมาธิวัฒน์ ในวันอังคารที่ 31 พ.ค. 59
left,24,26  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐวรรณ กิตติรัตน์พัฒนา นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2559 โดยมี ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,23,25  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ น.ส. ณัฐวรรณ กิตติรัตน์พัฒนา ในวันที่ 4 พ.ค. 2559
left,22,22  ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
left,21,21  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรณ์สุดา ทิพย์อาสน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 โดยมี รศ.ดร.จินตนา สัตยาศัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,20,19  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น น.ส.ปภาวี สมาธิวัฒน์ ได้รับรางวัล "The Best Poster Presentation Award" น.ส.คัมภีร์พร บุญหล่อ ได้รับรางวัล "The Outstanding Poster Presentation Award" ในงานประชุม "The 13th Asia Pacific Federation of Pharmacologists (APFP) Meeting" เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559
left,19,18  ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ ที่ได้รับรางวัล "Best Pharmacology Award 2015" จากสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ในงาน The 13th Asia Pacific Federation of Pharmacologist (APFP) Meeting “New Paradigms in Pharmacology for Global Health” วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร
left,18,20  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ที่ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า "เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558" เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559
left,17,17  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาเภสัชวิทยา ที่ได้รับรางวัลชมเชยการเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการเภสัชวิทยา ครั้งที่ 37 ณ ม.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค. 2558
left,16,16  ขอแสดงความยินดีกับ ศ.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ สาขาเภสัชวิทยา
left,15,15  ขอแสดงความยินดี ศ. ดร.วิจิตรา ทัศนียกุล ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.เชียงใหม่ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2557
left,14,14  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ 2557 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
left,13,13  ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดพิธีวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2557
left,12,12  ยินดีต้อนรับและแสดงความขอบคุณ Prof.Kawasaki และ Takatori sensei จากประเทศญี่ปุ่น ที่มาบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ เมื่อ 25-27 ส.ค. 2557
left,11,11  อบรมให้ความรู้เรื่อง "โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง" ณ ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2557
left,10,10  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การใช้ยาและอันตรายจากการใช้ยา 28 เม.ย. 57 ณ เทศบาลพระยืนมิ่งมงคล ขอนแก่น
left,9,9  "ค่ายจิตอาสา ปันน้ำใจ...พี่สู่น้อง" คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3 ณ ร.ร.บ้านหนองบัวแดง ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม วันที่ 8 ก.พ. 2557
left,8,8  ยินดีต้อนรับและแสดงความขอบคุณ Prof. Chung and Kim จากประเทศเกาหลีใต้ ที่มาบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ
left,7,7  แสดงความยินดีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของ นสอรอนงค์ ทัศคร 20 ก.ย. 2556 มีอาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์, ผศ. เอื้อมเดือนประวาฬ และรศ. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์
left,6,6  วันมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คุณวันชัย ไอรารัตน์ 27 ก.ย. 56 คณะแพทยศาสตร์ มข
left,5,5  ขอแสดงความยินดีกับ ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น "ศาสตราจารย์ สาขาเภสัชวิทยา"
left,1,1  “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สารต้านอนุมูลอิสระ”  ครั้งที่ 2 

การประชุมเครือข่ายพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่  18-19  ตุลาคม 2553ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-348397
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, KKU, 123 M.16 Mitraparb Road, Muang District, Khon Kaen, Thailand 40002, Tel/Fax: (66) 43-348397
Copyright©2017. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. All Rights Reserved