ข่าวประชาสัมพันธ์


left,82,95  ขอเชิญนักศึกษาทุกคนและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัย : English for Presentation โดยวิทยากรพิเศษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,81,94  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
นายศิริวุฒิ บุตรศรี
นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ในวันอังคาร ที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 (5102) ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,80,93  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง 
"Nitric oxide-Nitrite-Nitrate pathway in Cardiovascular system"
โดย รศ.ดร.ณัฐวุธ สิบหมู่

ในวันศุกร์ ที่ 13 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 10.00 - 12.00 น.
left,79,91  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
น.ส.กรณ์สุดา ทิพย์อาสน์
ในวันอังคาร ที่ 10 ก.ค. 61 นี้
เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,78,92  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ
น.ส.เบญจวรรณ คุระสุข
ในวันจันทร์ ที่ 9 ก.ค. 61 นี้
เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (5102) ชั้น 1
อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,77,90  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง 
"Roles of drug/xenobiotic-responsive nuclear receptors in drug metabolism and liver toxicity"
by Prof. Kouichi Yoshinari
ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 14.00 - 16.00 น.
left,76,89  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ น.ส. กันยารัตน์ แข้โส ในวันศุกร์ ที่ 15 มิ.ย. 61 นี้ เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1502 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,75,88  *** รับสมัคร ภาคต้น รอบสอง***
ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครนักศึกษา ป.โท ป.เอก สาขาเภสัชวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
left,74,87  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเภสัชวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
left,73,86  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง
“Tissue-engineered larynx using 3D scaffold and stem cells”
โดย อ.ดร.ปรเมษฐ์ กลั่นฤทธิ์

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) อาคารปรีคลินิก ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,72,84  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.ทิฆัมพร อารีสินพิทักษ์ ในวันศุกร์ ที่ 16 มี.ค. 61 นี้

เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

left,71,85  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของ นางสุพันทิพย์ ภูศรีโสม นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ณ ห้องประชุม 5102  ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในวันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
left,70,83  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.จิระประภา ป้องหลง ในวันศุกร์ ที่ 2 มี.ค. 61 นี้

เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

left,69,82  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง
“Antibody Engineering”
โดย อ.ดร.ชลทิพย์ พิพัฒนาบูรณ์

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) อาคารปรีคลินิก ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,68,81   ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง
“Metabolic profiling in clinical research”
โดย ดร.จุฑารพ  เพชระบูรณิน
ในวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) อาคารปรีคลินิก ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,67,80  รับสมัครนักศึกษา ป.โท ป.เอก สาขาเภสัชวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
left,66,79  ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ภัทราภรณ์ ทุพลชัย นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยมี รศ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,65,78  ขอแสดงความยินดีกับ นายนิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยมี ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,64,77  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ น.ส. ภัทราภรณ์ ทุพลชัย ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธ.ค. 60 นี้
เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,63,76  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวเตือนใจ ขุนรักษ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธ.ค. 2560 นี้ เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,62,75   ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง
"Precision Medicine in Clinical Practice"

โดย Prof. Wen-Hung Chung 
“ผู้ค้นพบยีนแพ้ยา”
Department of Dermatology, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan
วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) อาคารปรีคลินิก ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,61,72  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นายนิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ ในวันศุกร์ ที่ 22 ธ.ค. 60 นี้ 
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,60,71  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของ นายศิริวุฒิ บุตรศรี นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
left,59,66  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของ นางสาวกรณ์สุดา ทิพย์อาสน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
left,58,67  ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์วิจิตรา ทัศนียกุล ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biochemical Research อายุ 40 ปีขึ้นไป ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 1-3 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,57,68  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้าน Pre-Clinic อายุ 40 ปีขึ้นไป ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 1-3 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  ม. ขอนแก่น
left,56,70  ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560
left,55,69  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปวิณา อภิบูลย์  นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยมี รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,54,65  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปวิณา อภิบูลย์ ในวันพุธ ที่ 2 ส.ค. 60 นี้ 
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,53,64  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดวงกมล เมืองแสน  นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยมี รศ.สุดา วรรณประสาท เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,52,63  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุทธิดา แก้วมุงคุณ  นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โดยมี ดร.นิตย์สุภา วัฒนชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,51,62  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวดวงกมล เมืองแสน ในวันจันทร์ ที่ 12 มิ.ย. 60 นี้ 
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,50,61  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารยา ศุภวัฒน์  นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยมี รศ.ดร.จินตนา สัตยาศัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,49,60  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายดิเรก เอกธรรมรัฐ ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 มิ.ย. 2560 นี้ เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,48,53  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุทธิดา แก้วมุงคุณ ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พ.ค. 60 นี้ 
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,47,59  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอารยา ศุภวัฒน์ ในวันจันทร์ ที่ 22 พ.ค. 60 นี้ 
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,46,51  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุธิดา บุญสม ในวันอังคาร ที่ 2 พ.ค. 2560 นี้ เวลา 14.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,45,49  ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์  เมื่อวันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2560
left,44,47  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาวดี ศรีสุวรรณ  นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 โดยมี รศ.ดร.จินตนา สัตยาศัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,43,45  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุภาวดี ศรีสุวรรณ ในวันจันทร์ ที่ 10 เม.ย. 60 นี้ 
เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,42,43  ภาควิชาเภสัชวิทยา ทำบุญปีใหม่ 2560 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559
left,41,42  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวภัทราภรณ์ ทุพลชัย ในวันศุกร์ ที่ 16 ธ.ค. 2559 นี้ เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,40,41  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวคณาทิพย์ สิงห์สาย  นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โดยมี รศ.ดร.จินตนา สัตยาศัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,39,40  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวคณาทิพย์ สิงห์สาย ในวันศุกร์ ที่ 18 พ.ย. 59 นี้ 
เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,38,39  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายจรูญ วันดี ในวันพุธ ที่ 9 พ.ย. 2559 นี้ เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 4702 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,37,38  ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับสมัครแพทย์ใช้ทุน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2559
left,36,37  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณะบดี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น มอบของที่ระลึก แด่ รศ.ดร.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ในงานพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559
left,35,36  ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดงาน "มุทิตาจิต" แด่ รศ.ดร.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร เมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
left,34,35  ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วิจิตรา ทัศนียกุล 
ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ ในฐานะที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็น "อาจารย์ที่เป็นแบบอย่างชั้นปรีคลินิก" ประจำปีการศึกษา 2558
จากกองทุนครูตัวอย่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
left,32,33  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปวิณา อภิบูลย์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ส.ค. 2559 นี้ ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว เวลา 13.30 - 15.30 น.
left,31,32  ขอแสดงความยินดีกับ นายวชิรพงษ์ สมภักดี นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดยมี ศ.ดร.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,30,31  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นายวชิรพงษ์ สมภักดี ในวันอังคาร ที่ 26 ก.ค. 59 นี้ ที่ห้องประชุมเนตรเฉลียว เวลา 13.00 - 15.00 น.
left,29,30  ขอแสดงความยินดีกับ นายปัณณวัฒน์ ชูวงค์อินทร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 โดยมี รศ.ดร.จินตนา สัตยาศัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,28,28  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นายปัณณวัฒน์ ชูวงค์อินทร์ ในวันจันทร์ ที่ 4 ก.ค. 59
left,27,29  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายและผลิตภัณฑ์อาหาร" จัดโดย สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย ร่วมกับ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559
left,26,27  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภาวี สมาธิวัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559 โดยมี ศ.ดร.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,25,24  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.ปภาวี สมาธิวัฒน์ ในวันอังคารที่ 31 พ.ค. 59
left,24,26  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐวรรณ กิตติรัตน์พัฒนา นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2559 โดยมี ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,23,25  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ น.ส. ณัฐวรรณ กิตติรัตน์พัฒนา ในวันที่ 4 พ.ค. 2559
left,22,22  ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
left,21,21  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรณ์สุดา ทิพย์อาสน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 โดยมี รศ.ดร.จินตนา สัตยาศัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,20,19  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น น.ส.ปภาวี สมาธิวัฒน์ ได้รับรางวัล "The Best Poster Presentation Award" น.ส.คัมภีร์พร บุญหล่อ ได้รับรางวัล "The Outstanding Poster Presentation Award" ในงานประชุม "The 13th Asia Pacific Federation of Pharmacologists (APFP) Meeting" เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559
left,19,18  ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ ที่ได้รับรางวัล "Best Pharmacology Award 2015" จากสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ในงาน The 13th Asia Pacific Federation of Pharmacologist (APFP) Meeting “New Paradigms in Pharmacology for Global Health” วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร
left,18,20  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ที่ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า "เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558" เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559
left,17,17  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาเภสัชวิทยา ที่ได้รับรางวัลชมเชยการเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการเภสัชวิทยา ครั้งที่ 37 ณ ม.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค. 2558
left,16,16  ขอแสดงความยินดีกับ ศ.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ สาขาเภสัชวิทยา
left,15,15  ขอแสดงความยินดี ศ. ดร.วิจิตรา ทัศนียกุล ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.เชียงใหม่ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2557
left,14,14  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ 2557 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
left,13,13  ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดพิธีวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2557
left,12,12  ยินดีต้อนรับและแสดงความขอบคุณ Prof.Kawasaki และ Takatori sensei จากประเทศญี่ปุ่น ที่มาบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ เมื่อ 25-27 ส.ค. 2557
left,11,11  อบรมให้ความรู้เรื่อง "โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง" ณ ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2557
left,10,10  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การใช้ยาและอันตรายจากการใช้ยา 28 เม.ย. 57 ณ เทศบาลพระยืนมิ่งมงคล ขอนแก่น
left,9,9  "ค่ายจิตอาสา ปันน้ำใจ...พี่สู่น้อง" คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3 ณ ร.ร.บ้านหนองบัวแดง ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม วันที่ 8 ก.พ. 2557
left,8,8  ยินดีต้อนรับและแสดงความขอบคุณ Prof. Chung and Kim จากประเทศเกาหลีใต้ ที่มาบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ
left,7,7  แสดงความยินดีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของ นสอรอนงค์ ทัศคร 20 ก.ย. 2556 มีอาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์, ผศ. เอื้อมเดือนประวาฬ และรศ. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์
left,6,6  วันมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คุณวันชัย ไอรารัตน์ 27 ก.ย. 56 คณะแพทยศาสตร์ มข
left,5,5  ขอแสดงความยินดีกับ ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น "ศาสตราจารย์ สาขาเภสัชวิทยา"
left,4,4  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ได้รับรางวัล "อาจารย์ที่เป็นแบบอย่างชั้นปรีคลินิก" ในงานวันพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
left,3,3  โครงการอบรมความรู้การใช้ยา อันตรายจากสารกระตุ้นและการติดเชื้อหนอนพยาธิ วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2556
left,2,2  วันไหว้ครู และแสดงความยินดี ชื่นชมกับผู้ทำผลงานแก่ภาควิชา ประจำปี 2554
left,1,1  “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สารต้านอนุมูลอิสระ”  ครั้งที่ 2 

การประชุมเครือข่ายพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่  18-19  ตุลาคม 2553ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-348397
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, KKU, 123 M.16 Mitraparb Road, Muang District, Khon Kaen, Thailand 40002, Tel/Fax: (66) 43-348397
Copyright©2017. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. All Rights Reserved