จุดประสงค์การเรียนรู้


1. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชวิทยา

       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ไว้อย่างชัดเจน 4 ด้าน จำนวน 6 ข้อ ดังนี้

1.1 ด้านความรู้ (Knowledge)

       PLO1 Integrate comprehensive knowledge and research methods to solve scientific research problem in Pharmacology
       PLO2 Demonstrate experimental skill in pharmacology
       PLO3 Formulate and test hypothesis by independently conducting research in Pharmacology
       PLO4 Create new insights in pharmacology and distribute research output, novel concepts and/or innovative ideas to international scientific community

1.2 ด้านทักษะ (Skills)

       PLO2 Demonstrate experimental skill in pharmacology
       PLO3 Formulate and test hypothesis by independently conducting research in Pharmacology
       PLO4 Create new insights in pharmacology and distribute research output, novel concepts and/or innovative ideas to international scientific community

1.3 ด้านจริยธรรม (Ethics)

       PLO5 Demonstrate proficiency in scientific integrity including ethical responsibilities
       PLO6 Develop and articulate a professional identity including communication, critical thinking, digital and social literacies, multi-tasking skills and lifelong learning

1.4 ด้านลักษณะบุคคล (Character)

       PLO6 Develop and articulate a professional identity including communication, critical thinking, digital and social literacies, multi-tasking skills and lifelong learning2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา

       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ไว้อย่างชัดเจน 4 ด้าน จำนวน 6 ข้อ ดังนี้

2.1 ด้านความรู้ (Knowledge)

       PLO1 Apply comprehensive knowledge and research methods to solve scientific research problem in Pharmacology
       PLO2 Demonstrate experimental skill in pharmacology
       PLO3 Formulate and test hypothesis by conducting research in Pharmacology
       PLO4 Create new insights in pharmacology and distribute research output to national scientific community

2.2 ด้านทักษะ (Skills)

       PLO2 Demonstrate experimental skill in pharmacology
       PLO3 Formulate and test hypothesis by conducting research in Pharmacology
       PLO4 Create new insights in pharmacology and distribute research output to national scientific community

2.3 ด้านจริยธรรม (Ethics)

       PLO5 Demonstrate proficiency in scientific integrity including ethical responsibilities
       PLO6 Develop and articulate a professional identity including communication, digital and social literacies, multi-tasking skills and lifelong learning

2.4 ด้านลักษณะบุคคล (Character)

       PLO6 Develop and articulate a professional identity including communication, digital and social literacies, multi-tasking skills and lifelong learning

       " ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรทั้ง 4 ด้าน 6 ข้อ มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น "