งานประชุมวิชาการ Pre-congress

เภสัชพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก
(Pharmacogenetics and its applications in clinical practice)

ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นpharmacogenetic meeting 2023

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท Early bird
ถึงวันที่ 31 ก.ค. 66
Standard
1-31 ส.ค. 66
ลงทะเบียนหน้างาน
5-6 ก.ย. 66
ระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไป
(นักศึกษาบัณฑิต แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด)
1,000 บาท 1,500 บาท 2,000 บาท
บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไป
(แพทย์ อาจารย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ฯลฯ)
1,500 บาท 2,000 บาท 2,500 บาท
หมายเหตุ:
*** บุคลากรและนักศึกษา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงทะเบียนฟรี
        หากท่านชำระค่าลงทะเบียนจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้

*** สำหรับ บุคลากรสังกัดคณะ/หน่วยงานอื่น ๆ ภายใน มข. ไม่ต้องโอนเงินค่าลงทะเบียน ทางผู้จัดงานประชุมฯ จะแจ้งการตัดโอนค่าลงทะเบียนไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสำเร็จแล้ว

*** นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสถาบัน ฟรีค่าลงทะเบียน

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์และแพทยศาสตร์ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม
CPE สำหรับเภสัชกร: รหัสกิจกรรม 1005-2-000-037-09-2566 จำนวน 8.25 หน่วยกิต
CME สำหรับแพทย์: รหัสกิจกรรม 1-1100-202-0202/230626-01 จำนวน 8.00 หน่วยกิต
CMTE สำหรับนักเทคนิคการแพทย์: รหัสกิจกรรม 1-04-005-23-09-12 จำนวน 9.50 หน่วยกิตการชำระเงิน


ชื่อบัญชี เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะแพทยศาสตร์)
หมายเลขบัญชี 551-3-02668-4
ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การแจ้งชำระเงิน
(เฉพาะบุคลากรภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

1 เมื่อท่านได้ "ลงทะเบียน" สำเร็จแล้ว
2 ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินที่
"แจ้งชำระค่าลงทะเบียน"
3 กรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการชำระเงิน ในแบบฟอร์ม
4 รอเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบยอดเงิน

GenePlus

                                                  

                                                                                    
Map

ติดต่อเรา

 สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 043-363259
 pharmacogeneticskku@gmail.com