งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42


อัตราค่าลงทะเบียน

ช่วงเวลาที่สมัคร สมาชิกทั่วไป ไม่ใช่สมาชิก นิสิต นักศึกษา สมาชิกอายุ > 60 ปี
ที่เบิกค่าใช้จ่ายต้นสังกัดได้
Early bird
ภายในวันที่ 29 ก.พ. 63
ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 63
2,500 บาท 3,000 บาท 1,250 บาท 2,500 บาท
Late registration
1 มี.ค. - 20 เม.ย. 63
ขยายเวลาเป็น 1 เม.ย.-19 พ.ค. 63
3,000 บาท 3,500 บาท 1,500 บาท 3,000 บาท
Onsite
20 พ.ค. 2563
3,500 บาท 4,000 บาท 1,750 บาท 3,500 บาท

การชำระเงิน

โดยโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อบัญชี ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยา แห่งประเทศไทย ปี 2563
บัญชีเลขที่ 631-013217-7


หมายเหตุ

• นิสิต/นักศึกษา กรุณาแนบหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา (บัตรยังไม่หมดอายุ)
• การชำระเงินภายหลัง 29 ก.พ. 2563 31 มี.ค. 2563 ใช้อัตราการลงทะเบียนล่าช้า (Late registration)
• ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ ขอให้ส่งผลงาน มาก่อนวันที่ 29 ก.พ. 2563
- Proceeding ภายในวันที่ 3 เม.ย. 2563
- Abstract ภายในวันที่ 15 เม.ย. 2563   
• ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563
• สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมภายหลังลงทะเบียน 7 วัน
• ไม่สามารถขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ


สมัครสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
• ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย (ตลอดชีพ)
ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท โปรดติดต่อสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย โทร. 02-419-9108 (คุณปริศนา)

Berlin ECELS GenePlus Greater MEDIFOODS MEDLINE Scion Thanes BEC_THAI SPCRT HARIKUL Bio-Active