งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42


อัตราค่าลงทะเบียน

**ขออภัยครับ! ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลครับ (16/11/2563)
ประเภท Early bird
ถึงวันที่ 28 ก.พ. 64
Late registration
1 มี.ค. - 20 เม.ย. 64
Onsite
19 พ.ค. 2564
นักศึกษา 1,000 บาท 1,200 บาท 1,500 บาท
สมาชิกทั่วไป 2,500 บาท 3,000 บาท 3,500 บาท
ไม่ใช่สมาชิก 3,000 บาท 3,500 บาท 4,000 บาท
สมาชิกอายุ > 60 ปี
ที่เบิกค่าใช้จ่ายต้นสังกัดได้
2,500 บาท 3,000 บาท 3,500 บาท

การชำระเงิน

โดยโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อบัญชี ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยา แห่งประเทศไทย ปี 2563
บัญชีเลขที่ 631-013217-7


หมายเหตุ

• นิสิต/นักศึกษา กรุณาแนบหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา (บัตรยังไม่หมดอายุ)
• การชำระเงินภายหลัง 28 ก.พ. 2564 ใช้อัตราการลงทะเบียนล่าช้า (Late registration)
• ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ ขอให้ส่งผลงาน
Proceeding และ Abstract ภายในวันที่ 19 มี.ค. 2564
• ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 24 เม.ย. 2564
• สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมภายหลังลงทะเบียน 7 วัน
• ไม่สามารถขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ


สมัครสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
• ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย (ตลอดชีพ)
ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท โปรดติดต่อสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย โทร. 02-419-9108 (คุณปริศนา)

Berlin ECELS GenePlus Greater MEDIFOODS MEDLINE Scion Thanes BEC_THAI SPCRT HARIKUL Bio-Active