ทำเนียบบุคลากร ภาควิชาเภสัชวิทยา


ศ.ดร.ภญ.วิจิตรา ทัศนียกุล
หัวหน้าภาควิชา


ผศ.ดร.ศิริมาศ กาญจนวาศ
รองหัวหน้าภาควิชา


ผศ.พญ.ศิริพร เทียมเก่า
รองหัวหน้าภาควิชา


ผศ.ดร.ภญ.เอื้อมเดือน ประวาฬ
ประธานบัณฑิตศึกษา


ศ.ดร.ภก.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์


รศ.ดร.ภญ.จินตนา สัตยาศัยรศ.ดร.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร

รศ.พญ.สุดา วรรณประสาท


รศ.ดร.ภญ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร


ผศ.ดร.พญ.คัชรินทร์ ภูนิคม


ผศ.นพ.ดนุ เกษรศิริ


ผศ.ดร.ภก.ปณต ตั้งสุจริต


ดร.ภญ.ศริญญา คงเพชร


ดร.ภญ.นิตย์สุภา วัฒนชัย


ดร.ภญ.นนทญา นาคคำ


ดร.นพ.สรายุทธ หลานวงศ์


บุคลากรสายสนับสนุน

     

นางอังคณา หิรัญเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสุลิพร ปานพรม
พนักงานธุรการ


นางอุมาพร โพธิ์ชัย
พนักงานธุรการ


นางสาวอารีรัตน์ ดรเสนา
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ


นายธนวัช แก้วคำสอน
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ


นายวิโรจน์ รอดสอน
พนักงานห้องปฏิบัติการ


นางเอื้อสุข พรหมลือชัย
แม่บ้าน