ทำเนียบบุคลากร สาขาวิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รศ.ดร.ภญ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
หัวหน้าสาขาวิชา


รศ.ดร.ภญ.เอื้อมเดือน ประวาฬ
ประธานการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
และรองหัวหน้าสาขาวิชา


ผศ.ดร.ภญ.ศริญญา คงเพชร
ประธานบัณฑิตศึกษา
และรองหัวหน้าสาขาวิชาศ.ดร.ภญ.จินตนา สัตยาศัย

ศ.ดร.ภญ.วิจิตรา ทัศนียกุล


รศ.พญ.สุดา วรรณประสาท

ผศ.ดร.พญ.คัชรินทร์ ภูนิคม


ผศ.พญ.ศิริพร เทียมเก่า


ผศ.ดร.ศิริมาศ กาญจนวาศ


ผศ.นพ.ดนุ เกษรศิริ


ผศ.ดร.ภก.ปณต ตั้งสุจริต


ผศ.ดร.ภญ.นนทญา นาคคำ


ดร.นพ.ชาฌาน หลานวงศ์


ดร.สพ.ญ.คัมภีร์พร บุญหล่อ


ดร.ภญ.พัทธมน ลพานุวรรตน์


ดร.ภก.พิมาน โภคาทรัพย์


ดร.ภก.รัตนธร ชูนอง


อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

     

ศ.ดร.ภก.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์รศ.ดร.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร
บุคลากรสายสนับสนุน

     

นางอุมาพร โพธิ์ชัย
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป


นางสุลิพร ปานพรม
พนักงานธุรการ


นางสาวอารีรัตน์ ดรเสนา
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ


นางสาวทิฆัมพร อารีสินพิทักษ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ


นายธนวัช แก้วคำสอน
นักวิชาการวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ


นายวิโรจน์ รอดสอน
พนักงานห้องปฏิบัติการ


นางเอื้อสุข พรหมลือชัย
แม่บ้าน