การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชวิทยา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรจะเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี ได้แก่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตสาขาต่างๆได้แก่  วิทยาศาสตร์ (เช่น สาขาชีววิทยา เคมี ชีวเคมี จุลชีววิทยา ฯ) แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง

- เป็นที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร หรือสาขาวิชาตามที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาเภสัชวิทยาระบุไว้

- มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 สำหรับการเข้าศึกษาระดับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยา

- มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.0 สำหรับการเข้าศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยา (สำหรับการเข้าแผน  แบบ 2.2)

- มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 สำหรับการเข้าศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยา  (สำหรับการเข้าแผน  แบบ 1.1 และ แบบ 2.1)

- กรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับผู้สมัครศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต โดยพิจารณาจากพื้นฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และประสบการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ตามที่ระบุขั้นต้น ถ้ามีความปรารถนาที่จะศึกษาต่อ อาจเสนอคำร้องร่วมกับอธิบายคุณสมบัติอื่นๆที่จะให้พิจารณา เพื่อให้สามารถสมัครเป็นกรณีเฉพาะต่อประธานหลักสูตรเพื่อพิจารณา

 

 

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยา

ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  ได้แบ่งการศึกษาเป็น

แผน ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ดังนี้

แบบ ก 1    ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจกำหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิตแต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

แบบ ก 2    ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

 

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยา

                หลักสูตรการศึกษาแบ่งตามลักษณะคุณสมบัติ

                ตามระดับการศึกษาของผู้เข้าศึกษา ได้แก่ ผู้ที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต/ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ปริญญาโทหรือเทียบเท่า) หรือสำเร็จปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) และ แบ่งแผนการศึกษาได้ดังนี้

แบบ 1     เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย  หลักสูตรอาจกำหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิตแต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

แบบ 1.1   ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

แบบ 2     เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย และกำหนดการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมดังนี้

แบบ 2.1   ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์แบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตราฐานเดียวกัน

 

นักศึกษาสามารถเสนอเลือกแผนการศึกษาของตนเองในระหว่างการสมัคร  แต่การพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาจะเป็นไปตามความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาเภสัชวิทยา เพื่อให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของนักศึกษาแต่ละบุคคล

อนึ่งหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยา ไม่มีแผนการศึกษาแบบ แผน ข 

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยาไม่มีแผนการศึกษา แบบ 1.2 ให้แก่นักศึกษา


แผนภูมิกิจกรรมที่ปฏิบัติตามหลักสูตร

1. หลักสูตรมหาบัณฑิต แผน ก 1  และ แผน ก 2

ตัวอย่างแผนการกิจกรรมของนักศึกษาปริญญาโท แสดงในแผนภูมิสายงานข้างล่าง

หลักสูตร  แบบ ก 1  (แบบไม่มีรายวิชา)

 ปีการศึกษา                                                  ปีที่ 1                                                  ปีที่ 2                               ปี 3

ภาคการศึกษา                 ←    ต้น      ←   ปลาย    → ←    ต้น     →←   ปลาย     →

ลงทะเบียนรายวิชา      <------------------------------------>

(ไม่นับหน่วยกิต)

เข้าร่วมสัมมนาเภสัชวิทยา  <----------------------------------------------------------------------------------->

ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ <----------------------------------------------------------------------------------->

เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์                    <-------------------------------------> (ภายใน 1 ปี หลังลงเรียน)

ประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์        ¬® ทุกภาคการศึกษา หลังลงทะเบียนวิทยานิพนธ์       

นำเสนอรายงานวิจัย/โปสเตอร์/ปากเปล่าที่ประชุมวิชาการ                  <--------------------------------------------->

 เขียนรายงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร                                                       <--------------------------->

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์                                                                                                 <--->

·        การบันทึกแฟ้มรายงานตนเอง   <--------------------------------------------------------------------------------------->

 

หลักสูตร  แบบ ก 2 (แบบต้องลงรายวิชา)

ปีการศึกษา                                                   ปีที่ 1                                                  ปีที่ 2                                ปี 3

ภาคการศึกษา                 ←    ต้น      ←   ปลาย    → ←    ต้น     →←   ปลาย     →

ลงทะเบียนรายวิชา     <-----ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต--------->

เข้าร่วมสัมมนาเภสัชวิทยา                   <----------------------------------------------------------------------->

ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์                                         <----------------------------------------------->

เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์                                                       <-------------->(ภายใน 1 ปี หลังลงทะเบียนเรียน)

ประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์                                <--------->ทุกภาคการศึกษา หลังลงทะเบียนวิทยานิพนธ์

นำเสนอรายงานวิจัย/โปสเตอร์/ปากเปล่าที่ประชุมวิชาการ                                                <--------------------------->

เขียนรายงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร                                                       <--------------------------->

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์                                                                                                 <--->

การบันทึกแฟ้มรายงานตนเอง <----------------------------------------------------------------------------------------->


2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1, แบบ 2.1  และ แบบ 2.2

ตัวอย่างแผนการกิจกรรมของนักศึกษา แสดงในแผนภูมิสายงานข้างล่าง

แผนการศึกษา  หลักสูตรแบบ 1.1  (แบบไม่มีรายวิชา)          

ปีการศึกษา                                       ปีที่ 1                         ปีที่ 2                                ปี 3                                  ปี 4

ภาคการศึกษา                     ต้น→←ปลาย→ต้น→ปลาย→ต้น→←ปลาย→ต้น→ปลาย→

ลงทะเบียนรายวิชา      <----------------------->

ที่จำเป็น(ไม่นับหน่วยกิต)

ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์    <------------------------------------------------------------------------------------>

เข้าร่วมสัมมนาเภสัชวิทยาฯ    <-------------------------------------------------------------------------->

สอบวัดคุณสมบัติ                             <-----------------------> แบบ 1.1  สอบภายในภาคการศึกษาที่ 1 สอบได้ 2 ครั้ง

เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์                           <------- > (หลังลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว)

ประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์                     <-------> ทุกภาคการศึกษา หลังลงทะเบียนวิทยานิพนธ์

นำเสนอรายงานโปสเตอร์/ปากเปล่าที่ประชุมวิชาการ                                         <---------------------------->

เขียนรายงานตีพิมพ์วารสารนานาชาติ                                                   <---------------------------->

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์                                                                                                                                    <---->

·        การบันทึกแฟ้มรายงานตนเอง <----------------------------------------------------------------------------------------->

 

แผนการศึกษา หลักสูตร แบบ 2.1 (แบบบังคับลงรายวิชา)     

ปีการศึกษา                                      ปีที่ 1                           ปีที่ 2                               ปี 3                                  ปี 4

ภาคการศึกษา                     ต้น→←ปลาย→ต้น→ปลาย→ต้น→←ปลาย→ต้น→ปลาย→

ลงทะเบียนรายวิชา      <--ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต-->

ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์                             < ----------------------------------------------------------------->

เข้าร่วมสัมมนาเภสัชวิทยาฯ         <--------------------------------------------------------------------->

สอบวัดคุณสมบัติ                                                 <----------->  สอบภายในภาคการศึกษาที่ 2 สอบได้ 2 ครั้ง

เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์                                           <------- > (หลังลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว)

ประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์                    <------- > ทุกภาคการศึกษา หลังลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

นำเสนอรายงานโปสเตอร์/ปากเปล่าที่ประชุมวิชาการ                   <-------------------------------------- >

เขียนรายงานตีพิมพ์วารสารนานาชาติ                                                   <----------------------------->

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์                                                                                                                                   <--- >

การบันทึกแฟ้มรายงานตนเอง <----------------------------------------------------------------------------------------- >


แผนการศึกษา หลักสูตรแบบ 2.2  (แบบบังคับลงรายวิชา)

ปีการศึกษา                                      ปีที่ 1                           ปีที่ 2                               ปี 3                                  ปี 4

ภาคการศึกษา                     ต้น→←ปลาย→ต้น→ปลาย→←ต้น→←ปลาย→ต้น→ปลาย→

ลงทะเบียนรายวิชา      <--ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต-->

ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์                                             < ------------------------------------------------------------------>

เข้าร่วมสัมมนาเภสัชวิทยาฯ                             <----------------------------------------------------------------->

สอบวัดคุณสมบัติ                                                           <----------->  สอบภายในภาคการศึกษาที่ 2 สอบได้ 2 ครั้ง

เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์                                                <------- > (หลังลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว)

ประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์                    <------- > ทุกภาคการศึกษา หลังลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

นำเสนอรายงานโปสเตอร์/ปากเปล่าที่ประชุมวิชาการ                   <------------------------------------------------- >

เขียนรายงานตีพิมพ์วารสารนานาชาติ                                                   <------------------------------------->

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์                                                                                                                                              <--- >

การบันทึกแฟ้มรายงานตนเอง <-------------------------------------------------------------------------------------------------- >

 

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาประกอบด้วยทุนจากคณะแพทยศาสตร์และจากบัณฑิตวิทยาลัยประกอบด้วย

- ทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา* (คณะแพทยศาสตร์)

- ทุนวิจัย สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตร*

- ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะแพทยศาสตร์

- ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์

- ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

- ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์  

                ทุนจากแหล่งอื่น

                                - ทุนอุดหนุนผู้ช่วยนักวิจัยจากศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี*

                                - ทุนอุดหนุนผู้ช่วยนักวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเศก*

                                - ทุนอุดหนุนผู้ช่วยนักวิจัย จากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย*

                                - ทุนผู้ช่วยนักวิจัยจากแหล่งอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรม 

ทุนการศึกษาจะได้รับการพิจารณาจากคุณสมบัติของนักศึกษาที่เสนอขอ

* ทุนที่มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวแก่นักศึกษา

 


............................................................................................................................................................................................