หนังสือแต่งโดยอาจารย์ประจำภาควิชาข่าวประชาสัมพันธ์
left,60,71  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของ นายศิริวุฒิ บุตรศรี นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
left,59,66  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของ นางสาวกรณ์สุดา ทิพย์อาสน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
left,58,67  ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์วิจิตรา ทัศนียกุล ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biochemical Research อายุ 40 ปีขึ้นไป ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 1-3 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,57,68  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้าน Pre-Clinic อายุ 40 ปีขึ้นไป ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 1-3 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  ม. ขอนแก่น
left,56,70  ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560
left,55,69  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปวิณา อภิบูลย์  นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยมี รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,54,65  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวปวิณา อภิบูลย์ ในวันพุธ ที่ 2 ส.ค. 60 นี้ 
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,53,64  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดวงกมล เมืองแสน  นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยมี รศ.สุดา วรรณประสาท เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,52,63  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุทธิดา แก้วมุงคุณ  นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โดยมี ดร.นิตย์สุภา วัฒนชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-->> ดูข่าวย้อนหลัง


ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-348397
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, KKU, 123 M.16 Mitraparb Road, Muang District, Khon Kaen, Thailand 40002, Tel/Fax: (66) 43-348397
Copyright©2017. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. All Rights Reserved