หนังสือแต่งโดยอาจารย์ประจำภาควิชาข่าวประชาสัมพันธ์
left,73,86  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง
“Tissue-engineered larynx using 3D scaffold and stem cells”
โดย อ.ดร.ปรเมษฐ์ กลั่นฤทธิ์

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) อาคารปรีคลินิก ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,72,84  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.ทิฆัมพร อารีสินพิทักษ์ ในวันศุกร์ ที่ 16 มี.ค. 61 นี้

เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

left,71,85  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของ นางสุพันทิพย์ ภูศรีโสม นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ณ ห้องประชุม 5102  ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในวันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
left,70,83  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.จิระประภา ป้องหลง ในวันศุกร์ ที่ 2 มี.ค. 61 นี้

เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (ห้อง 530) ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

left,69,82  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง
“Antibody Engineering”
โดย อ.ดร.ชลทิพย์ พิพัฒนาบูรณ์

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) อาคารปรีคลินิก ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,68,81   ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง
“Metabolic profiling in clinical research”
โดย ดร.จุฑารพ  เพชระบูรณิน
ในวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมเนตรเฉลียว (530) อาคารปรีคลินิก ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
left,67,80  รับสมัครนักศึกษา ป.โท ป.เอก สาขาเภสัชวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
left,66,79  ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ภัทราภรณ์ ทุพลชัย นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยมี รศ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
left,65,78  ขอแสดงความยินดีกับ นายนิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา ในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยมี ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-->> ดูข่าวย้อนหลัง


ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-348397
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, KKU, 123 M.16 Mitraparb Road, Muang District, Khon Kaen, Thailand 40002, Tel/Fax: (66) 43-348397
Copyright©2017. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. All Rights Reserved